Ksawery komputery

Wolność

Ekran ledowy to reklama. Nośnik medialny wymyślony na jej potrzeby i całkowicie jej podporządkowany, kojarzony z inwazyjną perswazją typu call-to-action: kup, zobacz, zadzwoń. Jesteśmy skazani na reklamę i przywykliśmy do jej form prezentacji, napastliwego języka i szybkości przekazu. A co, gdyby użyć tego medium w odwrotnym celu? Reklama wolności to antyreklama – reklama czystej idei, wolna od nakazów i powolna w sensie dosłownym, która ma dać odbiorcy czas i wirtualną przestrzeń do namysłu nad tym, czego chce. Każdy chce wolności, ale co to słowo dla niego znaczy? I czy wolność wyboru jest rzeczywiście tym, za co ją uważamy?

Freedom. An LED screen is an advertisement. A media display invented for its needs and completely subordinated to it, associated with invasive persuasion call-to-action: buy, see, call. We are doomed to advertising and are used to its forms of presentation, aggressive language and speed of communication. What if you use this medium in reverse order? Advertising freedom is anti-advertising – advertising of a pure idea, free from commands and slow in the literal sense, which is to give the recipient time and virtual space to reflect on what he wants. Everyone wants freedom, but what does this word mean to him? And is the freedom of choice really what we think it is?

Ksawery komputery - Wolność